Algemene voorwaarden

UQ WORKS NV

UQ WORKS NV, hierna genoemd ‘UQ’.

Bouwensstraat 21
2140 Antwerpen
KBO 0669.828.154
info@uqalify.com
03/ 432 00 03

Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Art. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen UQ en Klant (zij het een niet-handelaar, dan wel een handelaar), alsook op iedere andere door deze partij(en) verrichte (rechts)handeling (inclusief een aanbod), ongeacht of deze leidt tot of betrekking heeft op een overeenkomst.

Art. 1.2 Toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen, zowel bij de totstandkoming van de overeenkomst, als gedurende het verloop van de eerdere en verdere handelsrelatie, ook al zouden deze voorwaarden voorheen niet uitdrukkelijk van de hand gewezen zijn en zouden deze in het verleden tegenstelbaar zijn geworden/geweest. Door een overeenkomst met UQ aan te gaan, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van de tegenstelbaarheid van haar voorwaarden.

Art. 1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk met de bedoeling tot afwijking en schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 1.4 Indien enige bepaling, dan wel deel van een bepaling, van de overeenkomst en/of deze voorwaarden nietig, ongeldig, dan wel onafdwingbaar zou zijn, zullen de overige bepalingen, dan wel delen van de bepaling, integraal van kracht blijven en worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de nietige, ongeldige en/of onafdwingbare bepaling het meest benadert.

Art. 1.5 In geval van verschillen tussen verschillende vertalingen van de overeenkomst/voorwaarden, prevaleert steeds de Nederlandse tekst en haar bedoelingen.

Art. 1.6 Geen enkele opsomming binnen de tekst van de algemene voorwaarden en overeenkomst, dient begrepen te worden als limitatief, tenzij anders aangegeven en/of anders zou blijken.

 

Art. 2 Totstandkoming van overeenkomsten

Art. 2.1 Elk door UQ gedaan aanbod heeft een maximale aanvaardingstermijn van 30 dagen, doch is steeds vrijblijvend. UQ is te allen tijde bevoegd, zonder motivering, een door haar gedaan aanbod in te trekken. Na aanvaarding van een aanbod door Klant, dient deze aanvaarding nog uitdrukkelijk aanvaard te worden door UQ ten einde een overeenkomst tot stand te brengen.

Art. 2.2 Producten en diensten, productinformatie, prijzen, …, zoals vermeld op de website van UQ, binden haar niet en zijn steeds onder voorbehoud van vergissing, fouten en nog door te voeren wijzigingen. UQ kan geen garantie bieden dat haar website te allen tijde volledig en correct is, wat zij wel als streefdoel houdt.

Art. 2.3 UQ kan slechts verbonden worden door uitdrukkelijk akkoord van haar bevoegde vertegenwoordigers.

Art. 2.4 UQ biedt geen garantie wat betreft het door Klant beoogde resultaat, ook al is dit resultaat haar gekend.

 

Art. 3 Verbintenissen van UQ

Art. 3.1 De verbintenissen en prestaties van UQ zijn ten hoogste aan te merken als middelenverbintenissen en nimmer als resultaatsverbintenissen.

Art. 3.2 UQ is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen en al haar rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien over te dragen aan derden in de mate dat een dergelijke overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor een goede uitvoering van de prestaties en diensten. In geval van overdracht door UQ wordt UQ ontheven van enige verplichting ten opzichte van Klant, zijn rechten en plichten worden overgedragen aan de overnemer.

 

Art. 4 Prijzen

Art. 4.1 Alle (initiële) prijzen zijn steeds in euro en exclusief BTW en andere belastingen. UQ kan (onder meer op haar website e.a.) tevens prijzen in andere munteenheden aangeven. Evenwel hebben de prijzen in euro, in geval van verschillen e.d., steeds voorrang bovenop de prijzen in vreemde munt.

Art. 4.2 De licentieprijzen zijn van toepassing voor een jaarlijkse licentie die van kracht gaat op de door de partijen bepaalde startdatum. De eerste licentievergoeding zal onmiddellijk verschuldigd zijn en gefactureerd worden bij de inbedrijfstelling van de software(s). De jaarlicenties van eventuele bijkomende gebruikers zullen éénmaal per kwartaal volgend op de indienststelling aangerekend worden. Het aantal gebruikers is het totale aantal verschillende gebruikers die gedurende de referteperiode een actief contract hebben gehad.

Voor de volgende jaren zal de licentievergoeding steeds gefactureerd worden voor alle actieve gebruikers bij het begin van de maand waarin de termijn van twaalf maanden komt te verstrijken.

Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de software(s), zowel de kosten voor hardware, andere software(s) dan degene die voorwerp uitmaken van de overeenkomst, evenals kosten voor internettoegang, zijn uitsluitend voor rekening van de licentienemer. Hij alleen is verantwoordelijk voor de goede werking van de eigen computerapparatuur en de internettoegang.

 

Art. 5 Licenties

Art. 5.1 UQ is als licentiegever actief is in de ontwikkeling en distributie van Human Resource Management applicaties, waarvan de inhoud beschikbaar is als “papier”-formaat of in web-formaat via een Content Management System (“CMS”) of als toepassingssoftware gebaseerd op het principe van SaaS. SaaS staat voor “Software as a Service”, waarbij de licentiegever via het Internet applicaties levert met inbegrip van de noodzakelijke ondersteuning en beheersing van het systeem.

Klant wenst als licentienemer voor zichzelf en/of haar dochterondernemingen een licentie te verkrijgen voor het gebruik van de door UQ ter beschikking gestelde software(s), inclusief aanverwante diensten. De Licentienemer heeft doorlopend toegang tot toekomstige upgrades van de software(s).

Art. 5.2 UQ zal de gelicenseerde software(s) opzetten en configureren. Deze technische set-upkosten zijn inbegrepen in de jaarlijkse licentie voor de opzet en configuratie van de gelicenseerde software(s). De kosten gerelateerd aan het opzetten van interfaces, SSO, … of nieuwe processen zijn niet inbegrepen.

Klant zal de redelijke verzoeken van UQ om informatie en gegevens, die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het werk, volledig inwilligen. Alle informatie die UQ van Klant ontvangt, i.e. personeelsgegevens, teksten of om het even welke andere documenten, worden als finaal, volledig en correct beschouwd. Voor mogelijke extra werkzaamheden die wegens onvolledige of foutieve gegevens dienen uitgevoerd te worden, zullen eventuele supplementen aangerekend worden aan het geldend uurtarief. Indien Klant om een of andere reden niet in staat is de opleveringsdata na te komen, kan UQ de datum van de inbedrijfstelling niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele laattijdige inbedrijfstelling.

Onder onderhavige voorwaarden verleent UQ aan Klant een niet-exclusieve licentie om (I) de gelicenseerde software(s) die zich op de applicatieserver van UQ of van een met UQ als licentiegever contractueel verbonden partij bevinden, via het Internet te gebruiken en uit te voeren en (II) gegevens betreffende het gebruik van de gelicenseerde software(s) door Klant via het Internet te verstrekken.

Art. 5.3 Licenties worden steeds afgesloten voor een initiële termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de door de partijen bepaalde startdatum of datum van inbedrijfstelling van de software(s).

Na deze termijn wordt de licentieovereenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende termijnen van 12 maanden, tenzij een schriftelijke kennisgeving van niet-verlenging wordt gegeven door één der partijen, minimaal negentig (90) dagen vóór het einde van de termijn, behalve indien de overeenkomst vroeger wordt stopgezet onder de in onderhavige algemene voorwaarden vermelde condities.

Elke partij mag de licentieovereenkomst beëindigen wegens een wezenlijke schending, op voorwaarde dat de beëindigende partij de andere partij daarvan minstens 45 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte brengt en haar de kans geeft te remediëren. Beëindiging van de licentieovereenkomst wegens schending belet de beëindigende partij niet om andere corrigerende maatregelen te treffen om de schending te verhelpen.

Art. 5.4 Voor het gebruik van de software(s) voor het beoogde doel en overeenkomstig de specificaties opgenomen in elke door de licentiegever meegedeelde documentatie betreffende de software(s), zal Klant en elke bestaande en toekomstige onderneming, die volledig of gedeeltelijk in handen is van de Klant of haar dochterondernemingen, onder de hierin vermelde gebruiksbeperkingen, gebruik kunnen maken van de software(s) en applicatieserver(s) van de licentiegever. Dergelijk gebruik en toegang zullen 24 uur per dag doorlopend gelden, behalve in het geval van onderhoudsonderbrekingen, op voorwaarde dat deze niet meer dan 1 werkdag per maand duren of in geval van een storing buiten de redelijke controle van de licentiegever. In dat geval dient de licentiegever Klant hiervan op de hoogte te stellen, zodra hij zelf kennis heeft van de dag dat de toegang niet mogelijk is.

Klant zal de software(s) enkel voor interne bedrijfsactiviteiten aanwenden en zal niet toelaten dat deze door of ten behoeve van andere personen dan Klant worden gebruikt. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen heeft Klant niet het recht om de licenties over te dragen of de rechten op toegang tot of gebruik van de gelicenseerde software(s) te verkopen of om rechten op toegang tot of gebruik van de gelicenseerde software(s) over te dragen of toe te wijzen. Het is Klant niet toegestaan de gelicenseerde software(s) te wijzigen, te vertalen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of hiervan afgeleide werken te maken. Klant gaat ermee akkoord de gelicenseerde software(s) te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving waaronder de wetten inzake intellectuele eigendom en auteursrechten.  De licentiegever behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die in onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk aan Klant zijn toegekend.

Klant zal: (I) de identificatie- of paswoordcodes niet overdragen of meedelen aan andere personen dan de erkende gebruikers, (II) niet toestaan dat de identificatie- of paswoordcodes in het cachegeheugen van de proxyserver worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor personen die geen erkende gebruikers zijn, of (III) niet toestaan dat de gelicenseerde software(s) toegankelijk wordt via een enkele identificatie- of paswoordcode die aan meerdere gebruikers op een netwerk beschikbaar wordt gesteld.

Enkel Klant is verantwoordelijk voor gebruik van identificatie- of paswoordcodes en voor het beheer van haar account en alle (trans)acties via deze. UQ draagt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

UQ is gerechtigd Klant toegang tot de software(s) te ontzeggen i.g.v. schending van de licentie, nalatigheid, faillissement, staking van betaling of elke andere oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.

UQ draagt geen verantwoordelijkheid voor de werking van de software op hardware van Klant.

De inhoud van de software(s) kan hoogstens begrepen worden als een niet-bindende adviesverlening.

UQ is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat Klant van de software(s) maakt, noch voor het door Klant beoogde resultaat, noch voor elke schade die uit het gebruik voortvloeit.

Art. 5.5 Tijdens de normale kantooruren op weekdagen (van maandag tot vrijdag tussen 09.00 u. en 17.00 u. GMT+1), behalve op de Belgische wettelijke feestdagen, zal UQ, op redelijke en noodzakelijke basis, telefonische ondersteuning met betrekking tot de gelicenseerde software(s) verlenen aan Klant. Indien nodig en binnen de 24 uur volgend op de ontvangst van de vraag tot ondersteuning, zal UQ via elektronische en/of geschreven correspondentie redelijke ondersteuning aan Klant verlenen.

UQ zal betreffende de toegang tot de server aan Klant telefonische ondersteuning of ondersteuning per e-mail verlenen 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Art. 5.6 UQ of zijn afgevaardigde beschikken tijdens de duur van de licentie en gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop de licentie beëindigd werd, over een inzagerecht in alle materialen, documenten, systemen en infrastructuur van Klant, met als doel te kunnen verifiëren of Klant zijn verplichtingen in het kader van de algemene voorwaarden nakomt. De licentiegever engageert zich om hierbij maximaal de vertrouwelijkheid te respecteren die redelijkerwijze kan geëist worden door Klant. Klant draagt de kosten, die voorvloeien uit toepassing van het inzagerecht, in geval dat de audit overtredingen van de algemene voorwaarden aan het licht zou brengen.

Art. 6 Opleidingen

Art. 6.1 UQ organiseert, tegen vergoeding, opleidingen/voordrachten.

Art. 6.2 In geval van een opleiding op verplaatsing voorziet de Klant alle normale en redelijkerwijze te verwachten benodigde faciliteiten (waaronder: internettoegang, een projector en projectiescherm, …).

Art. 6.3 Het maximale aantal deelnemers en de tijdsduur wordt voorafgaandelijk tussen partijen bepaald. Minstens 24 uur voor de opleiding/voordracht bezorgt de Klant aan UQ een deelnemerslijst houdende naam, voornaam, hoedanigheid en firma. In geval van het maximaal aantal deelnemers overschreden wordt, zal per bijkomende deelnemer (indien de plaatsgesteldheid toelaat dat deze deelneemt) een bijkomende vergoeding per deelnemer verschuldigd zijn volgens de eerder bepaalde modaliteiten. Een minder aantal deelnemers leidt niet tot een vermindering van vergoeding.

Art. 6.4 Annulering en/of wijziging van een opleiding/voordracht is slechts mogelijk tot 7 dagen voor de dag op welke deze doorgang zou vinden. Bij gebreke aan tijdige annulering is een volledige vergoeding verschuldigd.

Art. 6.5 UQ behoudt zich het recht voor om de opleiding/voordracht te annuleren en/of wijzigen tot 7 dagen voor de aanvang. De reeds betaalde vergoeding zal in dit geval binnen 14 dagen na de kennisgeving van de annulering aan Klant worden terugbetaald.

 

Art. 7 Facturering en betaling

Art. 7.1 Alle betalingen dienen door Klant te geschieden in euro’s, en binnen 30 dagen na factuurdatum op de door UQ aangegeven wijze. UQ kan te allen tijde en zonder enige motivering volledige of gedeeltelijke betaling eisen op het ogenblik van de bestelling. Indien afwijkende, ruimere betalingstermijnen overeengekomen worden, dient zulks steeds begrepen te worden als eenmalig en per uitzondering. Alle mogelijke bank- en uitwisselingskosten ten koste van UQ zullen aan de Klant gefactureerd worden.

In geval betaling in vreemde munt mogelijk is, staat Klant tevens in voor de kosten verbonden aan betaling anders dan in euro.

Art. 7.2 Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag geven, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een verwijlintrest van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum der factuur op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede op een schadebeding van 10% van het factuurbedrag (zonder dat deelbetalingen kunnen leiden tot een vermindering van het schadebeding), met een minimum van 60,00 EUR.

In geval van betaling in vreemde munt, is Klant tevens gehouden tot het vergoeden van de minwaarde wegens verschil in wisselkoers.

Indien Klant regelmatig en/of stelselmatig facturen laattijdig zou betalen, kan dit nimmer als een verworven recht beschouwd worden, ook al zou UQ opteren, om welke reden dan ook om de in dit artikel bedoelde vergoedingen niet door te rekenen.

Art. 7.3 Iedere factuur wordt geacht geaccepteerd te zijn behoudens wanneer binnen de 7 dagen na factuurdatum de klacht m.b.t. de factuur gemeld werd middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na factuurdatum of ontvangstdatum van de digitale factuur.

Art. 7.4 Een klacht van Klant (m.b.t. de factuur of anderszins) zal er nimmer toe leiden dat diens betalings- (of andere) verplichtingen worden opgeschort.

Art. 7.5 Klant is nimmer bevoegd zich jegens UQ op verrekening te beroepen.

Art. 7.6 In geval UQ een terugbetaling zal dienen te verrichten, zal zij nimmer gehouden zijn tot het betalen van enige interesten.

Art. 7.7 Ieder betaling die van Klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van vorderingen die UQ op Klant mocht hebben, vervolgens ter voldoening van vorderingen ter zake van interesten, schadebedingen, (procedure e.a.) kosten en (schade)vergoedingen, en vervolgens ter voldoening van haar facturen, telkens eerst de oudste facturen en dit niettegenstaande de toewijzing van Klant en/of diens vermeldingen bij de betaling.

 

Art. 8 Intellectuele eigendom

Art. 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de door UQ aangeboden diensten, software(s), … zijn en blijven uitsluitend eigendom van UQ of van een derde als licentiegever. De Klant zal als licentienemer de eigenaar zijn van alle inhoud die door haar en haar gebruikers gecreëerd en gepost wordt. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website van UQ worden door het auteursrecht of andere intellectuele rechten beschermd. Het reproduceren, verspreiden, … van deze gegevens is niet toegelaten.

Art. 8.2 Zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden, erkent en accepteert de Klant dat UQ of een derde als licentiegever de enige titularis is van de intellectuele eigendomsrechten die eigen zijn aan de software(s), van de documentatie, van de merken en de software(s) die gebruikt worden. De elementen die hiermee bedoeld worden en die deel uitmaken van de intellectuele eigendomsrechten, worden globaal aangeduid als intellectuele eigendom. Elke kopie, uittreksel, samenstelling, toevoeging en aanpassing van van de software(s) door de Klant of door de vereniging van Klanten maken eveneens deel uit van de intellectuele eigendom.

Art. 8.3 Geen enkel ander recht dan die welke uitdrukkelijk verleend worden door UQ in de algemene voorwaarden, wordt overgedragen of toegekend aan Klant, niettegenstaande alles wat kan worden vernoemd in de offerte of enig ander document afkomstig van UQ of van een derde als licentiegever.

Art. 8.4 Behalve als hij daartoe de expliciete toelating krijgt van UQ of van een derde als licentiegever, zal Klant zich onthouden van (I) het verhuren, het distribueren, het publiceren, het verkopen, het in sublicentie geven, het commercialiseren, het overdragen, het dupliceren, het kopiëren, het wijzigen, het reproduceren, het decompileren of het de-assembleren van het geheel van de intellectuele eigendom of van een gedeelte ervan, het reverse engineeren van het geheel van de intellectuele eigendom of van een gedeelte ervan, het proberen achterhalen van de sourcecode of van de onderliggende ideeën of algoritmes, het uitoefenen van activiteiten die als doel hebben om het geheel van de intellectuele eigendom of van een gedeelte ervan te reproduceren; (II) het gebruiken van het geheel van de intellectuele eigendom of van een gedeelte ervan voor rekening van of in het voordeel van derden, of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen aan andere producten of diensten; (III) het creëren van afgeleide werken op basis van de intellectuele eigendom; (IV) het ondernemen van elke actie die de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever in gevaar zou kunnen brengen, beperken of beïnvloeden, die de waarde van de intellectuele eigendomsrechten kan verminderen of die tot doel heeft om de rechten te verwerven op het geheel van de intellectuele eigendom of op een gedeelte ervan, in om het even welke jurisdictie. Dit is van toepassing op elk gedeelte van de intellectuele eigendom; (V) het contesteren (of zijn medewerking verlenen aan een derde met het oog op het contesteren) van de merken of van de registratie ervan, of het deponeren of het proberen deponeren van een gelijkaardig merk of ander kenmerk dat aanleiding kan geven tot verwarring door hun gelijkenis met de merken. Dit geldt zowel tijdens de looptijd van het contract als na het beëindigen ervan; (VI) het verwijderen, maskeren of wijzigen van elke vermelding van de auteursrechten of het copyright, de merken, of ieder ander intellectueel recht dat weergegeven wordt op de dragers die deel uitmaken van het contract (magnetische dragers, software, papier, listings, documentatie, …). Klant stelt zich borg voor het respecteren van deze clausule door iedere persoon die door hem geautoriseerd wordt om het geheel van de software(s) of een gedeelte ervan te gebruiken of te consulteren.

Art. 8.5 Klant zal UQ of een derde als licentiegever onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van inbreuken door derden.

 

Art. 9 Vertrouwelijkheid

Art. 9.1 Klant erkent dat UQ, de software(s) en de andere gegevens die zich op de applicatieserver bevinden van UQ of van een derde als licentiegever, een methodologie van logica, design en codering omvatten die waardevolle vertrouwelijke informatie uitmaakt en die de eigendom van UQ of van een derde als licentiegever is. Klant verbindt zich ertoe om de software(s) op de applicatieserver van UQ of van een derde als licentiegever te gebruiken en beschermen, waarbij Klant dezelfde mate van zorg zal hanteren zoals hij met zijn eigen vertrouwelijke gegevens doet.

Art. 9.2 Alle gegevens die verband houden met Klant en die aan UQ geopenbaard werden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en die zich op de applicatieserver bevinden van UQ of van een derde als licentiegever, zullen behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Klant, niet aan derden worden meegedeeld of niet voor een ander doel dan de uitvoering van deze overeenkomst worden gebruikt. UQ verzekert dat dergelijke gegevens vertrouwelijk zullen blijven, waarbij UQ dezelfde mate van zorg zal hanteren zoals hij met zijn eigen vertrouwelijke gegevens doet. Deze verplichting is niet van toepassing op gegevens die versleuteld worden of die algemeen gekend of beschikbaar zijn of worden zonder toedoen van UQ.

Art. 9.3 UQ verbindt zich ertoe de voorwaarden na te leven en er zich van tijd tot tijd van te verzekeren dat zijn werknemers en agenten de bepalingen en alle relevante wetgeving in alle opzichten naleven.

Art. 9.4 UQ garandeert dat hij ten allen tijde technische en organisatorische maatregelen en procedures ter beveiliging van de gegevens voorhanden heeft in geval van onrechtmatig gebruik of onwettige verwerking, bekendmaking, onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke gegevens, in het bijzonder persoonlijke informatie betreffende de werknemers, agenten en klanten van Klant, die door UQ verzameld, ontvangen of verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de rechten en de naleving van de verplichtingen onder de overeenkomst.

Art. 9.5 UQ verzekert dat enkel de werknemers en agenten (data centers en onafhankelijke ICT experten), die eventueel vereist zijn om de verplichtingen onder de overeenkomst te helpen nakomen, gebruik zullen maken van de gegevens en deze gegevens niet aan derden bekend zullen maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van Klant. UQ garandeert dat al zijn werknemers en agenten de gegevens enkel gebruiken voor de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst. Hierbij wordt overeengekomen dat de gegevens te allen tijde de eigendom van Klant blijven en dat de gegevens bovendien enkel gebruikt worden door UQ zoals hierboven beschreven.

Art. 9.6 UQ gaat ermee akkoord dat, in geval van beëindiging van de overeenkomst en behoudens andersluidende beslissing van Klant, hij alle gegevens op zijn database die hij tijdens de duur van de overeenkomst via software(s) verkregen en behandeld heeft ten behoeve van Klant, zal vernietigen. Voorafgaand aan de beëindiging zal Klant de mogelijkheid hebben om alle gegevens in de database van de software(s) te downloaden.

Art. 9.7 De vertrouwelijkheidsplicht blijft geldig gedurende 5 jaar na de looptijd van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Art. 9.8 Klant verbindt zich ertoe alle elementen en documenten betreffende de software(s) te verwijderen van alle draagbare apparaten, harde schijven en andere opslagmedia die niet aan UQ of een derde als licentiegever zijn geretourneerd en alle kopieën te vernietigen van documenten met betrekking tot de software(s) die in zijn bezit of onder zijn controle blijven.

Art. 9.9 De bepalingen en voorwaarden, inclusief de prijzen, worden niet doorgespeeld aan derden, tenzij anders vereist door de wet of door een audit van de overname van een van de partijen of door een soortgelijke transactie of door een gerechtelijke procedure met betrekking tot de partijen.

Art. 9.10 UQ en Klant stemmen ermee in dat hun handelsnamen (en de bijhorende logo’s) en kwaliteit kunnen vermeld worden op hun websites, in persberichten en marketingmateriaal. Elk ander gebruik van de handelsnaam, logo, onderscheidende kenmerken of handelsmerken van de partijen is onderworpen aan hun voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

 

Art. 10 Verzuim en aansprakelijkheid

Art. 10.1 Bij iedere tekortkoming van Klant, al dan niet ernstig, in de nakoming van verplichtingen, en/of ingeval UQ goede grond heeft te vrezen dat Klant in de nakoming van haar verplichtingen jegens UQ tekort zal schieten, is Klant direct, en zonder dat daartoe een voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, in gebreke.

Art. 10.2 Onverminderd de andere rechten van UQ, in geval van nalatigheid door Klant, alsook indien beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Klant, aan Klant opschorting van betaling wordt verleend of Klant in staat van faillissement wordt verklaard, en/of het bedrijf van Klant geheel of gedeeltelijk – tijdelijk of permanent – wordt stilgelegd en/of geliquideerd:

 • wordt al hetgeen Klant uit welken hoofde dan ook aan UQ verschuldigd is en elke andersoortige verplichting jegens UQ onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of ter zake reeds, waar van toepassing, een factuur is opgemaakt en/of verzonden en ongeacht andersluidende afspraken;
 • is UQ bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of nakoming van elke verplichting op te schorten – en in dat geval de nakoming daarvan desgewenst afhankelijk te stellen van binnen een door haar te bepalen termijn te stellen zekerheid – totdat Klant volledig aan al haar verplichtingen jegens UQ heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen van UQ in relatie staan tot de verplichting die Klant niet of niet behoorlijk nakomt;

Art. 10.3 Wanneer de overeenkomst tussen UQ en Klant op enigerlei wijze wordt beëindigd en/of wordt ontbonden door een omstandigheid die aan Klant kan worden toegerekend, is UQ gerechtigd tot een direct door Klant te betalen schadevergoeding ten bedrage van 20% van het bedrag van de overeenkomst. UQ is te allen tijde gerechtigd tot vergoeding van een hogere, daadwerkelijk geleden schade.

Art. 10.4 Op UQ rust hoogstens en slechts een aansprakelijkheid, contractueel en/of buitencontractueel, voor directe schade en dit beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Indien geen dekking voorhanden is, om welke redenen dan ook, is de bedoelde aansprakelijkheid van UQ beperkt tot een bedrag van 5.000,00 EUR.

Art. 10.5 UQ is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gederfde winst of andere onrechtstreekse en gevolgschade en verliezen.

Art. 10.6 UQ is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.

Art. 10.7 Klant is op generlei wijze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen, de ontbinding of vernietiging daarvan in rechte te vorderen c.q. in te roepen of de nakoming verplichtingen op te schorten.

Art. 10.8 Betreffende het gebruik van de gelicenseerde software(s) kan UQ nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het verlies van data, …

Art. 10.9 Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor speciale schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade opgelopen of geleden door de andere partij resulterend uit of betrekking hebbende op het gebruik van de software(s), zij het van contractuele, delictuele of andere aard, zelfs in geval de andere partij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade. Klant zal UQ of een derde als licentiegever schadeloosstellen en vrijwaren van elke door UQ of door een derde als licentiegever ontvangen claim, direct of indirect voortvloeiend uit een inbreuk op de overeenkomst door Klant. Deze laatste draagt ook de hiermee gepaard gaande redelijke kosten, uitgaven en advocatenkosten. Omgekeerd zal UQ Klant schadeloosstellen en vrijwaren van elke door de Klant ontvangen claim, direct of indirect voortvloeiend uit een inbreuk op de overeenkomst door UQ. Deze laatste draagt ook de hiermee gepaard gaande redelijke kosten, uitgaven en advocatenkosten.

Art. 10.10 De totale aansprakelijkheid van UQ of van een derde als licentiegever met betrekking tot de overeenkomst, ongeacht de oorzaak of hersteltheorie, zal niet méér bedragen dan 50% van het totaalbedrag van de vergoedingen die aan Klant gefactureerd werden en door Klant betaald werden gedurende de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis, de handeling of het verzuim dat tot de claim heeft geleid.

Art. 10.11 Klant gaat ermee akkoord dat UQ of een derde als licentiegever alle rechten en verplichtingen van de overeenkomst mogen overdragen aan derden in de mate dat een dergelijke overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor een goede uitvoering van de prestaties en diensten gedekt door de overeenkomst. In geval van overdracht door UQ wordt deze ontheven van enige verplichting ten opzichte van Klant, zijn rechten en plichten worden overgedragen aan de overnemer.

 

Art. 11 Overmacht

Art. 11.1 Overmacht voor UQ behelst alle feiten en omstandigheden, die de nakoming door UQ van haar verplichtingen bemoeilijken, vertragen of verhinderen, waaronder, doch niet uitsluitend, staking en/of lock-out, ziekte, personeelsschaarste, brand, natuur- of andere rampen, oorlog, oproer, onbeschikbaarheid van nutsleveringen (elektriciteit, internet, …), maatregelen en/of beperkingen van welke aard getroffen door plaatselijke, nationale of supranationale overheden.

Art. 11.2 Het voorgaande geldt tevens wanneer de overmacht zich voordoet bij toeleveranciers of andere derden.

Art. 11.3 In geval van overmacht heeft UQ de keuze, hetzij haar verbintenissen (gedeeltelijk of geheel) op te schorten, in het bijzonder de oplevering te verlengen met de termijn van de overmacht, vermeerderd met de termijn nodig voor heropstart, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk of geheel) ontbonden te verklaren, zonder ter zake tot enige schadevergoeding of andere verplichting gehouden te zijn.

Art. 11.4 Partijen zullen niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of een niet-nakoming van een gedeelte van de overeenkomst voor zover die vertraging het resultaat is van overmacht.

 

Art. 12 GDPR

Art. 12.1 De licentiegever en de licentienemer verbinden zich ertoe te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (op basis van de Europese Richtlijn 95/46/EG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) – in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

Art. 12.2 Klant erkent, neemt er kennis van en geeft uitdrukkelijk toestemming dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt worden. De wet van 08/02/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

Art. 12.3 De gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • om informatie te vertrekken over de producten van UQ;
 • de verwezenlijking van een gegevensbestand van personen die bereid zijn aan onderzoeken deel te nemen;
 • het evalueren van mogelijke deelnemers per onderzoek;
 • de verwerking van onderzoeksantwoorden;
 • het samenvatten van onderzoeksresultaten;
 • het doen van onderzoeken in eigen beheer, dan wel voor derden en/of het verlenen van adviezen aan derden;
 • doorgeven aan derden die in naam en onder leiding van UQ onderzoek verrichten en/of advies verlenen;
 • het overbrengen van persoonsgegevens naar een dochteronderneming of groepsbedrijf;
 • naleving van statuten en regelgeving;
 • de (direct) marketing van producten van UQ, met inbegrip van die van zijn verbonden ondernemingen, en derden;
 • het overbrengen naar derden die diensten verstrekken aan UQ;
 • het contacteren per e-mail om uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken;
 • het bereiken van de algemene doelen van UQ;

Art. 12.4 Klant kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking en/of aanwending van diens persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden middels een schrijven aan hoger genoemde verantwoordelijke.

Art. 12.5 Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken tot inzage en/of verbetering en/of verwijdering van gegevens.

Art. 12.6 De mogelijkheid bestaat dat gegevens m.b.t. raciale, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van (vak)verenigingen, fysieke of geestelijke gezondheid, het seksuele leven gevraagd en/of verwerkt zullen worden, doch evenwel enkel wel met uitdrukkelijke toestemming van Klant.

 

Art. 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art. 13.1 Op de rechtsverhoudingen met UQ en Klant, waaronder tevens deze voorwaarden worden begrepen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Art. 13.2 De partijen komen overeen dat zij alles in het werk zullen stellen om elk geschil dat zou kunnen voorvloeien uit de implementatie of de interpretatie van de overeenkomst en elk contract of document dat er onder valt, in der minne op te lossen. Hiervoor zullen zij, in geval van een meningsverschil tussen de partijen, in eerste instantie de verschillen in kaart brengen en schriftelijk de elementen van het geschil uitwisselen en dit binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop beslist werd tot het opstarten van de procedure om te komen tot een overeenkomst in der minne. Dit document bestaat uit vier afzonderlijke secties (de bijlagen die de stukken bevatten die de partijen toevoegen om hun standpunt te verduidelijken, zijn hier niet in begrepen): (I) de feiten, (II) de analyse van de oorzaak van het geschil, (III) de beschrijving van de acties of maatregelen die genomen zijn door de partijen of door een van de partijen om het geschil op te lossen en de effecten ervan en (IV) de beschrijving van de voorstellen die gedaan worden om tot een oplossing van het geschil te komen.

Op basis van het voorgaande komen de partijen samen (met of zonder externe bemiddelaar) binnen de vijftien (15) dagen die volgen op de schriftelijke uitwisseling van dit voorstel en stellen samen of afzonderlijk een document op dat de punten van convergentie (met een eventuele overeengekomen oplossing voor het conflict) of de punten van divergentie bevat.

Art. 13.3 In geval van geschillen tussen UQ en Klant, die niet in der minne kunnen geregeld worden, is bij uitsluiting van enig ander gerecht de rechter van de hoofdvestigingsplaats van UQ bevoegd. Niettemin is UQ ook bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de hoofd- of nevenvestigingsplaats van Klant.